Mateřská škola - Mateřská škola
Jste zde: zsrepiste.cz / Mateřská škola

Mateřská škola

Školní vzdělávací program 

Naším Školním vzdělávacím programem nás provází motto: "Ve zdraví je síla"

Ať je jaro, nebo zima,

v naší školce je vždy prima.

Máme se tu všichni rádi,

a jsme dobří kamarádi.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z modelového programu " Kurikulum podpory zdraví v mateřských školách", přijali jsme určitá filosofická východiska a principy činností.

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody,souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle své míry zralosti. Zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce, společnosti i světa. Týká se celého člověka a jeho prostředí. S péčí o zdraví je třeba začít od raného dětství. Uvědomujeme si, že právě společenství mateřské školy je vhodným místem, kde to jde cílevědomě realizovat

 

Dlouhodobé záměry:

 • při své práci se snažíme vytvářet prostředí pohody, tolerance a vzájemné  důvěry
 • organizujeme dětem dostatek kulturních i vzdělávacích akcí, sportovního  vyžití, které přispějí k celkovému rozvoji jejich osobnosti
 • podporujeme individuální rozvoj dětí
 • doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajišťujeme dětem
 • prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho  aktivnímu rozvoji a učení
 • zajišťujeme stávající oblíbené aktivity a hledáme nové způsoby zkvalitňování  našich služeb
 • snažíme se, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností   a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání
 • podporujeme pohybové aktivity a zdravý životní styl
 • pokračujeme v započatých projektech, které se osvědčily a vymýšlíme nové
 • usilujeme o to, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které  spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví, - posilujeme tělesnou zdatnost a obratnost,
 • vštěpujeme dětem důležitost péče o své zdraví (prevence drog, kouření),
 • vytvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě, které prožívá období  krásného dětství
 • pěstujeme kladný vztah k životnímu prostředí zařazováním aktivit, které  pomáhají získat základní znalosti o přírodě a péči o ni
 • pokračovat v projektech Zdravé abecedy
 • podporovat prvky environmentální výchovy

Filozofií našeho školního vzdělávacího programu je: Spokojené dítě = Šťastné dítě = Zdravé dítě

Při výchovně vdělávací práci nebudeme zapomínat na kolečko potřeb pro každého

- láska: náležet někomu

- svoboda: mít volbu

- význam: být důležitý

- zábava: prožívat radost

 

Charakteristika naší mateřské školy

Mateřská škola je umístěna v centru obce v klidném prostředí a obklopena novou ekologickou zahradou, kterou budeme využívat k relaxaci i vzdělávání.Mateřská škola je trojtřídní, navštěvují ji děti 2,5 – 7 leté. Kapacita je 84 dětí.

Mateřská škola doplňuje přirozenou rodinnou výchovu, plně respektuje výchovné zaměření rodiny a posiluje její výchovné působení. Snažíme se, aby mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost. Věříme, že i spolupráce s jinými partnery bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.

 

Každá třída mateřské školy má svá specifika.

Třídy Sluníčko a Motýlek ( heterogenní třídy)

Ve třídě Sluníčko s dětmi pracují: Šárka Přívarová, Bc. Antonie Ondřeková

Ve třídě Motýlek s dětmi pracují: Lenka Henychová, Bc. Markéta Lipová

 

V obou třídách je kladen velký důraz na:

 • adaptaci nových dětí
 • zvládnutí sebeobsluhy při hygieně, stolování, oblékání,
 • zvládnutí odloučení od rodičů,
 • přizpůsobení se základním požadavkům v MŠ – respekt z dospělého,
 • získávání základních dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
 • osvojování si věku přiměřených praktických dovedností,
 • rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi,
 • začlenění dítěte do třídy a zařazení mezi vrstevníky,
 • rozvíjení dětských přátelství,
 • rozvíjení základů grafomotoriky,
 • seznamování s pravidly soužití v kolektivu,
 • vštěpování základních společenských pravidel,
 • seznamování dětí s péčí o osobní hygienu,
 • osvojování základních zásad zdravého životního stylu
 • upevňování a rozvíjení již získaných vědomosti
 • získávání základních poznatků o svém těle a jeho hlavních funkcích
 • získávat povědomí  o zdravé výživě
 • aby děti:
 • dbaly na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovaly se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí
 • měly dostatek touhy poznávání a zvídavosti
 • získaly elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody
 • neměly obavu se změny, přijímaly ji jako běžnou součást života
 • měly vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
 • uměly v běžných situacích předvídat následky a přijímat důsledky svých činů
 • získaly dostatek komunikačních dovedností, ovládaly dovednosti předcházející čtení a psaní, dovedly využít informativní a komunikační prostředky
 • uměly spolupracovat ve dvojici, ve skupině
 • uměly dodržovat pravidla společného soužití, rozuměly jejich smyslu a chápaly potřebu je zachovávat
 • upevňovaly vztah k přírodě, cítily k ní odpovědnost, úmyslně ji nepoškozovaly
 • přijaly vědomosti o právech svých i druhých a respektovaly je.

 

Třída Beruška (homogenní třída)

S dětmi pracují: Bc. Lucie Švancerová, Mgr. Pavlína Skybíková

 

Hlavní prioritou vzdělávání mimo jiné je:

 • příprava dětí pro vstup do ZŠ v oblasti percepční, školní, citové a sociální zralosti, rozvoj grafomotoriky
 • fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 • upevňování dovedností v sebeobsluze
 • rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka
 • podpora rozvoje zdravých životních návyků
 • upevňování správné výslovnosti, gramatické správnosti řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání
 • rozvoj sebeovládání a přizpůsobivosti
 • rozvoj poznávacích schopností – fantazie, vynalézavosti, tvořivosti, základní matematické, početní, číselné pojmy a operace, časoprostorové orientace
 • upevňovat schopnost komunikace s dospělými i svými vrstevníky
 • rozvoj sociability
 • upevňování společenských pravidel a návyků
 • upevňovat vztah k umění a kultuře
 • rozvíjet sociální informovanost
 • upevňovat vztah k přírodě a k životnímu prostředí
 • vést děti k rozvoji adaptability ke změnám

Celkový vývoj dětí ve všech třídách je rozvíjen v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální.Vzdělávání probíhá pomocí integrovaných bloků, které nabízí dětem obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, vycházejí ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetencí dětí.Průběžně jsou vedeny tematické plány, záznamy o dětech a portfolia, grafické a pracovní listy a zakládány výtvarné práce. Nejstarší děti používají pracovní sešity. Ve třídě Beruška je příprava na základní školu podpořena využitím Metody dobrého startu.Všechny třídy jsou zapojeny do akce Celé Česko čte dětem, kdy nejen rodiče budou vtaženi k předčítání či vyprávění příběhů a pohádek.

 

Úhrada úplaty za MŠ

Úplata ve výši 500kč za měsíc je hrazena na účet s č. 7803 997 002/5500 vždy do 15. dne stávajícího měsíce.

Do poznámky je nutno uvést jméno dítěte, třída (např. Jan Novák, Sluníčko).

Děti navštěvující třídu Beruška plnící povinné předškolní vzdělávání úplatu nehradí.

 

Jak jde den

6,00 -  7,00

- scházení dětí ve třídě Sluníčko

7,00 -  8,30

- scházení dětí, ranní hry, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, ranní kruh, cvičení

8,30 - 9,00

- svačina

9,00 - 9,45

- cílená činnost ( metodicky řízená činnost dle TVP )

9,45 - 11,15

- pobyt venku

11,30 - 12,00

- oběd

12,15 - 14,00

- klidový režim ( odpočinek na lůžku, spánek, klidové činnosti u stolečků )

14,00 - 14,30

- svačina

14,30 - 17,00

- odpolední hry ( individuální činnost, zájmová činnost )

16,00 - 17,00 

- rozcházení dětí ve třídě Sluníčko

 

O pořádek a čistotu se starají

- Romana Vlčková, Veronika Eschnerová

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (závislosti – kouření, drogy, gamblerství)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Materiál pro PV, č.j. MSMT-9482/2012-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava