Družina - Družina
Jste zde: zsrepiste.cz / Družina

Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024 je zahájen 4. září 2023
Vychovatelky

Bc. Ivana Rodková

Veronika Bystroňová

Adéla Kaňoková - zástup po dobu RD Bc. Terezy Körnerové

Ranní družina v budově ZŠ

6:00 - 7:40 hod. (příchod žáků pouze do 7:20)

Odpolední družina 11:40 - 16:40 hod.
Školné za ŠD 150 Kč/měsíc

Úhrada školného za ŠD se provádí ve dvou splátkách září - prosinec ve výši 600,- Kč a leden - červen 900,- Kč. Platba 1. splátky (září - prosinec: 600,-) musí být provedena tak, aby na účet školy byla připsána do konce měsíce září. Platba 2. splátky (leden - červen: 900,-) musí být provedena tak, aby na účet školy byla připsána do konce měsíce ledna. 

Platba se provádí na účet č. 7803 997 002/5500 RaiffeisenBankvariabilní symbol 1 - 1.splátka za období září - prosinec a variabilní symbol 2 - 2. splátka za období leden - červen, do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno dítěte.

 • Přihlašování dětí do ŠD provádí rodič (zákonný zástupce) dítěte na základě zápisního lístku (obsahuje důležité informace – adresa, zdravotní potíže, doba pobytu dítěte ve ŠD, odchody domů, zájmové kroužky).
 • Pokud výuka začíná 2. vyučovací hodinou (8:50 hodin), je ranní družina prodloužena do 8:40 hodin.
 • Odhlášení dětí ze ŠD se děje písemným dokladem s termínem ukončení docházky do ŠD a podpisem zákonného zástupce.
 • Vyloučení ze ŠD se uskutečňuje na základě rozhodnutí ředitelky školy.
 • Mimořádný odchod ze ŠD musí být písemně omluvený. Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni na telefonické zavolání.

Hlavní úkoly školní družiny:

 • Všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • Zajištění dozoru a péče o dítě v době uvedené na zápisním lístku
 • Zabezpečení zájmové činnosti

Činnost školní družiny:

Odpočinkové: pomáhají odstranit únavu žáků, zařazujeme hlavně po obědě

 • Hry klidné námětové, stolní, s pravidly, konstruktivní
 • Vyprávění
 • Individuální kreslení, práce s dětskými časopisy a knihami
 • Poslech pohádek a příběhů - četba a CD

Rekreační: slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní s náročnými pohybovými prvky, hry mohou být hlučnější

 • Pohybové hry na hřišti, na školní zahradě
 • Hry v místnosti - s náčiním i bez, tématické, konstruktivní, dramatizující, soutěže, kvízy, hádanky, stolní hry
 • TV chvilky - cvičení s náčiním i bez, cviky za pochodu, s hudbou, správné držení těla, procvičování celého těla
 • HPV - hry se zpěvem, cvičení při hudbě, zpěv, základy rytmiky

Zájmové: rozvíjejí osobnost žáků, umožňují jejich seberealizaci, další rozvoj pohybových dovedností

 • Výtvarná i pracovní výchova - práce s různými materiály přírodními i uměle vytvořenými, poznávání různých technik, vést žáky ke správnému zacházení s pomůckami, zhotovení dárků pro nejrůznější příležitosti
 • Hudební - zpěv známých písní za doprovodu klavíru, nácvik nových písní, hry se zpěvem, hudebné hádanky, poslech kazetových pásků a CD, hudební soutěže
 • Tělovýchovná - TV chvilky, cvičení s náčiním i bez, míčové hry, hry na hřišti, na vycházkách,  soutěže
 • Estetickovýchovná - pravidla společenského chování, čistota a zdraví, péče o květiny, hry, hračky a zařízení ve ŠD, besídky a výstavky při různých příležitostech
 • Přírodovědná – pozorování změn v přírodě ve všech ročních obdobích, znalost stromů a květin, ochrana přírody, vycházky do okolí 

Příprava na vyučování – opakování učiva formou didaktických her, spolupráce s učitelkou, práce s knihou a dětskými časopisy

Do družiny se dětem doporučuje oděv na převlečení - venkovní pobyt.

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava