Základní škola - Školská rada
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola / Školská rada

Školská rada

Rok 2021

Volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků skončily s tímto výsledkem:

Paní Veronika Bystroňová/33 hlasy

Paní Lucie Skotnicová/48 hlasů - a tímto se stává novým členem školské rady.

Děkujeme všem zúčastněným.

 

Zástupcem pedagogů ve školské radě se stala Mgr. Jana Šnajdrová.  


Vážení rodiče, prostřednictvím korespondence v elektronické žákovské knížce ŠkolaOnline, jste byli informováni o  vyhlášení voleb člena školské rady a vyzváni k podání návrhu kandidáta do termínu 4. 10. 2021 

Do stanoveného termínu byly podány tyto návrhy na kandidáty školské rady:

 1. Paní Veronika Bystroňová, matka žáka 1. ročníku 
 2. Paní Lucie Skotnicová, matka žákyně 1. ročníku 

Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků se uskuteční dne 10. 11. 2021 u příležitosti konání třídních schůzek. 

Zápis z jednání školské rady září 2021: Zápis_z_jednání_ŠR_9-21.pdf

Jednací řád školské rady: Jednací_řád_školské_rady_1.11.2021.pdf

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z jednání ŠR za rok 2017/2018: Zápis_z_jednání_sr_za_rok_2017_2018.docx:

Jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Řepiště ve školním roce 2015/2016 se uskutečnilo 16.6.2016 v 16,00 hodin. Zápis z jednání: Zapis_z_jednani_skolske_rady_16_6_2016.docx a 29.8.2016 v 16,00 hodin. Zápis z jednání: Zapis_ze_skolske_rady_29_8_2016.doc

Jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Řepiště ve školním roce 2014/2015 se uskutečnilo 2.10.2014 v 16,00 hodin. Zápis z jednání: images/Zpis_ze_skolske_rady_2_10_2014.pdf

Jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Řepiště ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 9.10.2013. Zápis: zde

Druhé jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Řepiště p.o. ve školním roce 2012/2013 se konalo 26.7.2013 v 16,00 hodin v osvětovém domě v Řepištích.

První jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Řepiště p.o. ve školním roce 2012/2013 se konalo ve středu 10.10.2012 v 17,00 hodin v osvětovém domě. 

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků na období 2012-2015 zde

KANDIDÁTNÍ LISTINA  

pro volby do školské rady

1.  PIERONKIEWICZ Daniel, bytem  Řepiště         ...........  dcera 2.ročník  

2.  Mgr. ŠIRC Alexander, bytem  Řepiště              ..........  dcery 1. a 4. ročník    

3.  VELIČKOVÁ Dita, bytem  Řepiště                     ..........  syn 2. ročník              

4.  ZÁRUBA Pavel, bytem  Řepiště                        ...........  syn 1. ročník

Mgr. Martina Pollová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvkové organizace, Mírová 56, 73931 Řepiště

vyhlašuje

na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) volby pro doplnění školské rady, a to 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Kandidáti do školské rady podají přihlášku (k vyzvednutí ve škole) ke kandidatuře do 14.00 hodin 10. 9. 2012 v kanceláři školy, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Kandidátka bude zveřejněna od 14. 9. 2012 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy .

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční 24. září 2012 v označené volební místnosti školy od 13.00 hod. do 16.00 hod. Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

V Řepištích 20.8.2012

I. jednání školské rady ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo 5.10.2011 v 16,00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Řepiště, Mírová 56, 739 31 Řepiště:

Datum konání: 5.10.2011, 16,00 -17,00 hodin

Místo konání: Osvětový dům v Řepištích

Přítomní: místostarostka Jaroslava Bezecná DiS, pí Ing. Hana Kopelová, Mgr. Martina Pollová, Mgr. Jan Kukučka, pí Blanka Kukučková, Jana Nožičková, Mgr. Věra Némethová

Program:

 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
 3. Organizace školního roku 2011/2012
 4. Schválení školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ
 5. Různé

ad.1)

Paní místostarostka J.Bezecná přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.

ad.2)

Paní ředitelka M. Pollová všechny seznámila s hlavními body výroční zprávy za školní rok 2010/2011.

ad.3)

V ZŠ i MŠ došlo k personálním změnám: V základní škole byla přijata pí uč. Mgr. Petra Kornášová, pí vychovatelka Bc. Zuzana Gojová Hajská. V mateřské škole pí uč. Kateřina Hudečková, pí uč. Mgr. Pavlína Skybíková.

U nepedagogických pracovníků došlo k těmto změnám: Byla přijata pí Lucie Skotnicová, pí Lenka Adamusová DiS, pí Eva Salamonová.

V základní škole je umístěna třída MŠ předškolních dětí „ Beruška“. Všechny činnosti i výchovně vzdělávací práce jsou přizpůsobeny tamějším podmínkám. Jídlo je dováženo ze školní jídelny. K pohybovým aktivitám mohou děti využívat dvakrát týdně tělocvičnu a školní zahradu.

Společné akce ZŠ a MŠ:

 • 4.11. 2011- Lampiónový průvod, ve spolupráci s Klubem rodičů
 • 30.11. 2011 - Ukliďme si svět, ve spolupráci s firmou Elektrowin
 • 9.12.2011 - Ďábelský bál v tělocvičně, s Lenkou Freovou
 • Velikonoční jarmark
 • 28.4.2012 – Slet čarodějnic s Hopsalínem
 • 16.6.2012 – Zahradní slavnost

Akce MŠ:

 

  plavání na Olešné a ve Fryčovicích

 

podzimní tvoření s rodiči

 • Vánoční besídky
 • Lyžování se Sluníčkem
 • Vynášení Moreny
 • Velikonoční tvoření
 • Besídky ke Dni matek
 • Rozloučení s předškoláky
 • Divadelní představení
 • Výlety
 • Besedy s policií, myslivci, hasiči
 • Kroužek logopedie
 • Klub Budulínek
 • Angličtina s Cookiem
 • Hrátky s hlínou

Akce ZŠ:

 • Lyžování se Sluníčkem
 • Plavání
 • Vánoční besídky
 • Školní výlety, exkurze
 • Divadelní a filmová představení
 • Spolupráce se ZUŠ Vratimov – koncerty

Nabídka zájmových kroužků, ZUŠ a nepovinného předmětu Náboženství na školní rok 2011/2012:

Pondělí :

13,00 - 17,00 Výuka ZUŠ (budova ZŠ),

14,00 - 14,50 Angličtina pro 2.ročník (budova ZŠ),

15,00 - 16,00 Taneční studio (TV),

15,00 - 15,50 Angličtina pro 1. ročník (budova ZŠ), 

16,00 - 17,20 Klub rodičů a dětí v MŠ "Budulínek"

Úterý:

13,30 - 14,50 Šikovné ručičky (budova ZŠ),

14,00 - 14,50 Badminton (TV)

Středa:

15,30 - 16,20 Sportovky (TV),

16,45 - 17,35 Kuličky (budova ZŠ),

Čtvrtek:

13,30 - 15,00 Keramika I. (společenský dům - keramická dílny), 15,30 - 17,00 Keramika II (keramická dílna),

16,00 - 16,50 Mažoretky "Žížalky" (TV), 17,00 - 17,50 Mažoretky Sóla (TV)

Pátek:

13,00 - 16,15 ZUŠ (budova ZŠ),

13,00 13,45 Náboženství (budova ZŠ)

 

ad.4)

Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího programu mateřské školy. Byly provedeny změny ve vzdělávacím obsahu, které byly schváleny na pedagogické radě 25.8.2011.

Všichni přítomní schválili nový školní vzdělávací program pro MŠ.

 

ad.5)

Kulturní a školská komise pořádá 23.10.2011 Drakiádu.

Usnesení

Školská rada bere na vědomí

 • Výroční zprávu za školní rok 2010/2011
 • Zvoleného člena za zaměstnance příspěvkové organizace – pí Némethovou.

Školská rada projednala a schválila:

 • ŠVP mateřské školy

V Řepištích: 10.10.2011                                                                               Zapsala: Jana Nožičková

 

 

I. jednání školské rady ve školním roce 2010/2011 se uskutečnilo ve středu 22. září 2010 v 17,00 hodin

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Řepiště, Mírová 56, 739 31 Řepiště:

Datum konání: 22.9.2010, 17,00 – 18,00 hodin


Místo konání: Osvětový dům v Řepištích


Přítomní:p. místostarostka Jaroslava Bezecná, p. Hana Kopelová, Mgr. Martina Pavlosková, Mgr. Martina Pollová, Jana Nožičková.


Program:

 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
 3. Evaluace v MŠ
 4. Organizace školního roku 2010/2011
 5. Schválení ŠVP ZŠ a ŠVP MŠ
 6. Různé

 

ad.1)

Paní Bezecná přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání.


ad.2)

Paní ředitelka M. Pollová seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2009/2010, která je kdykoli zpřístupněna k nahlédnutí.


ad.3)

Ke dni 31.8.2010 byla provedena evaluace MŠ po tříletém období, do které byli zapojeni i rodiče a výsledek je velice dobrý.

 

ad.4)

Organizace školního roku.

V ZŠ došlo k personálním změnám. Byla přijata nová p. uč. Mgr. Anna Klosová, do školní družiny Adéla Pollová, do které je přihlášeno 45 dětí.


Společné akce s MŠ:

 • vánoční besídka v nové tělocvičně spojená s jarmarkem ( 17.12.2010)
 • maškarní karneval s Hopsalínem v tělocvičně ( 13.2.2011)
 • Zahradní slavnost v MŠ ( 18.6.2011)


Akce MŠ:

 • plavání: 10 lekcí od 4.10.2010 a jarní plavání v březnu 2011
 • podzimní tvoření s rodiči
 • lyžování se Sluníčkem Ski areál Bílá ( 31.1. – 4.2.)
 • kulturní a divadelní představení
 • besedy s policií, myslivci, hasiči
 • pravidelné návštěvy knihovny Řepiště
 • školní výlety ( ZOO, stáje s koňmi)
 • besídka ke Dni matek
 • akce v průběhu školního roku ve spolupráci s ekologickým sdružením VITA Ostrava
 • škola v přírodě v červnu
 • kroužek Logopedie ( úterý a čtvrtek)
 • angličtina s Cookiem ( úterý)
 • hudební kroužek ve spolupráci se ZUŠ Vratimov ( pátek)
 • keramika –( úterý)
 • klub Budulínek ( pondělí)

Další akce ZŠ:

 • zápis do ZŠ ( 18.12011)
 • lyžařský kurz ( 7.3 – 11.3.2011)
 • plavání 1. -3. ročník ( 26.4. 28.6.2011)
 • školní výlety, exkurze ( planetárium, hornické muzeum), kulturní pořady

( divadelní a filmová představení)

 • spolupráce se ZUŠ Vratimov – koncerty, výuka v pobočce Řepiště
 • spolupráce s DDM Vratimov

Seznam zájmových kroužků, které budou probíhat od října v budově základní školy, mateřské školy, společenském domě nebo tělocvičně.


Začínáme tančit: pondělí 14,30 – 15,20 ( TV)

Šikovné ručičky: úterý 13,30 – 14,2 ( ZŠ)

Hravá angličtina pro 1. třídu: středa 15,00 – 15,50 ( ZŠ)

Hravá angličtina pro 2. třídu: středa 14,00 – 14,50 ( ZŠ)

Angličtina s Cookiem: pro MŠ – čtvrtek 16 – 16,50 (ŠD)

Mažoretky Řepiště: čtvrtek 15,30 – 16,20 ( TV)

Klub Budulínek: ( pro děti 1,5 – 4 roky), pondělí 16, - 16,50 ( MŠ)

Pohybovky: čtvrtek 17,00 17,50 ( TV)

Tenisová přípravka: úterý 14,00 – 14,50 a 15,00 – 15,50 ( TV)

Šachový kroužek: středa 16,00 – 16,50 ( ZŠ)

Dramatický kroužek: středa 17,00 17,50 ( ZŠ)

Keramika: pondělí 13,30 -15,00 a 15,30 – 17,00 ( společ. dům)

ZŠ Řepiště bude vydávat svůj časopis

 

Mediální výchova

V základní škole pokračujeme v úspěšném a zajímavém projektu, který je financován EU. Tohoto projektu se účastníme jako partnerská škola DDM Vratimov. Koordinátorem na naší škole je paní učitelka Konopková.

Projekt EVVOLUCE – více na www.evvoluce.cz

Křížek krážem Slezskou bránou s dědečkem a babičkou

Tento projekt bude letos slavnostně ukončen křtem publikace 29.9., v tv Řepištích.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Do tohoto projektu jsme se zapojili ve spolupráci s knihovnou Řepiště.

Projekt - Ovoce do škol

Děti budou 1x týdně dostávat zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové nápoje a výrobky dle nabídky dodavatele.


ad.5)

Ke schválení byl předložen ŠVP základní školy a ŠVP mateřské školy.


ad.6)

Paní ředitelka zajistila kurz angličtiny pro dospělé pod vedením zkušené lektorky.

Kurz bude probíhat každou středu od 15ti hodin po celý školní rok. Kurzovné na rok 1500,- Kč.


Za výtěžek z loňské vánoční akce byla zakoupena trampolína pro děti.

 

Paní Kopelová, která zastupuje rodiče se k práci ZŠ a MŠ vyjádřila velmi kladně.

 

Kulturní a školská komise pořádá 10.10.2010 Drakiádu.


Usnesení

Školská rada bere na vědomí:

 • výroční zprávu za školní rok 2009/2010
 • evaluační zprávu MŠ

 

Školská rada projednala a schválila:

 • ŠVP základní školy
 • ŠVP mateřské školy

V Řepištích: 22.9.2010 Zapsala: Jana Nožičková

 

 

I.jednání školské rady ve školním roce 2009/2010 se uskutečnilo ve středu  4.11.2009

Zápis ze školské rady ZŠ a MŠ Řepiště, Mírová 56, 739 31 Řepiště:
Datum konání: 4.11.2009, 15,00 – 16,00 hodin
Místo konání: Základní škola Řepiště
Přítomni: Mgr. Martina Pollová, Mgr. Jan Kukučka, Mgr. Martina Pavlosková, p. místostarostka Jaroslava Bezecná, p. Jana Nožičková, p. Hana Kopelová,
p. Blanka Kukučková.
Program:
 1. Úvod
 2. Výsledky šetření ČŠI
 3. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
 4. Školní řád
 5. Evaluační zpráva školy
 6. Návrh nového školního vzdělávacího programu
 7. Organizace školního roku 2009/2010
 8. Různé
ad.1)
Předsedkyně školské rady p. Bezecná všechny přítomné přivítala a dala slovo paní ředitelce Mgr. Martině Pollové.
ad.2)
Paní ředitelka seznámila přítomné s výsledky šetření ĆŠI.
V době letních prázdnin byl proveden rozbor školního vzdělávacího programu.
ČŠI dala pokyn k přepracování. Školská rada souhlasí s úpravami ŠVP.
ad.3)
Paní ředitelka stručně seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2008/2009.
Výroční zpráva byla předána předsedkyni školské rady p.Bezecné.
ad.4)
Ve školním a klasifikačním řádu došlo ke změnám, se kterými budou seznámeni rodiče i děti na třídních schůzkách dne 18.11.2009.
ad.5)
Po té p. ředitelka M.Pollová pohovořila o evaluační zprávě školy, kterou si mohou zúčastnění kdykoliv zapůjčit k prostudování. V této zprávě byly použity výsledky dotazníku pro rodiče.
Mimo jiné z této zprávy vyplývá, že jedním z hlavních cílů pro další období bude vybavit školu materiálně a didaktickými pomůckami.
ad.6)
Školní vzdělávací program bude přepracován.
ad.7)
Přítomní byli seznámení s akcemi, které škola a klub rodičů připravuje.
6.11.2009 Halloweenský průvod
9.12.2009 Mikulášská besídka v MŠ
11.12.2009 bude v ZŠ probíhat vánoční jarmark, spojený s vyhlášením
výsledků soutěže „ O nejhezčí vánoční ozdobu“, do které se může zapojit
i široká veřejnost. Tato akce bude spojena s vánočním tvořením pro rodiče
s dětmi obou zařízení.
Obě zařízení se zúčastní lyžování, školy v přírodě, dále se chystá maškarní karneval, zahradní slavnost v MŠ.
Zápis do ZŠ bude probíhat 18.1. 2010 a po té bude určen termín k zápisu do MŠ.
ad.8)
V diskuzi se hovořilo
 • o keramickém kroužku, který by mohl začít probíhat od ledna příštího roku v Osvětovém domě
 • škola bude podporovat sportovní aktivity dětí v nové tělocvičně
 • p. ředitelka se bude snažit o zajištěním výuky anglického jazyka pro rodiče
Usnesení:
Školská rada bere na vědomí:
 • výsledky šetření ČŠI
 • výroční zprávu za školní rok 2008/2009
 • evaluační zprávu školy
Školská rada projednala a schválila:
 • změny ve ŠVP
 • změny ve školním a klasifikačním řádu
Zapsala: Jana Nožičková

 

II. jednání školské rady ve školním roce 2009/2010 se uskutečnilo v úterý 22. 6 2010

 

Zápis ze školské rady ZŠ a MŠ Řepiště, Mírová 56, 739 31 Řepiště

Datum konání22.6.2010, 16 – 17 hodin

Místo konáníZákladní škola Řepiště

Přítomni: p. místostarostka Jaroslava Bezecná - předsedkyně ŠR, Mgr. Martina Pollová - host, Mgr. Jan Kukučka – člen ŠR, Mgr. Martina Pavlosková – člen ŠR, p. Jana Nožičková – člen ŠR, p. Blanka Kukučková – člen ŠR

 

Program:

 1. Úvod
 2. Zhodnocení kulturních akcí a projektu
 3. Akce školy ve školním roce 2009/2010, evaluace
 4. Nástin akcí konce šk.roku a dalšího školního roku 2010/2011
 5. Akce pro děti o prázdninách
 6. Závěr

Přivítání přítomných

Předsedkyně ŠR, místostarostka obce Jaroslava Bezecná hodnotila kulturní akce pořádané obcí. Poté se všichni přítomní kladně vyjádřili k projektu – Stavba školní tělocvičny. Tímto Základní škola, v zastoupení p. ředitelky Mgr. Martiny Pollové, vyjádřila poděkování obci za výstavbu tělocvičny, která bude využívána pro žáky a děti ZŠ a MŠ.

P. ředitelka ZŠ Mgr. Martina Pollová hodnotila uplynulý školní rok 2009/2010:

Žáci absolvovali tyto akce ve škole i mimo budovu školy:

 • projekty – spolupráce s hasiči (Řepiště, F-M)
 • - spolupráce s policií
 • - spolupráce s DDM – žáci 4.ročníku se účastnili projektu Mediální výchova, udělena Dětská novinářská cena za 1. místo; dále se žáci 4.roč. umístili dobře v dalším projektu Křížem krážem Slezskou Bránou s dědečkem a babičkou
 • projekt pro 1. ročník Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, spolupráce s knihovnou v Řepištích
 • projekt Ovoce do škol
 • akce v průběhu roku: interaktivní výstava – Hlavolamy, beseda na téma „Poznej svého psa“, II. ročník Běhu naděje, Vystoupení Michala Nesvadby v KD Vratimov, Slavnostní otevření školy, Mikulášská nadílka,Vánoční jarmark, Vánoční dílny v DDM, návštěva Divadla loutek Ostrava, koncert cimbálové kapely Vrzušky, Beseda o vztazích mezi žáky, Beseda Poselství Velikonoc, koncert P. Nováka ml., Den Země na škole, turnaj ve vybíjené regionu Slezská brána, besedy v knihovně v Řepištích (Potulná pohádková země)
 • větší akce školy: lyžařský kurz na Bílé, jarní maškarní bál, kurz plavání, Škola v přírodě v Koryčanech, v Hypocentru, Zahradní slavnost v prostorách MŠ
 • společné aktivity s občany Řepišť – kreativní odpoledne
 • kroužky: Angličtina hrou, Keramika
 • ZŠ děkuje sponzorům školních akcí: potraviny Marie Bednářová (finanční příspěvek do dětské tomboly), E + M s.r.o. F-M, Milba Vratimov, Obec Řepiště, Telefónica O2 Czech republic, GASTRO – STAR – FISH, (věcné dary do tomboly), rodiče dětí MŠ, pí učitelky MŠ (finanční dary na zakoupení gymnastického koberce), Mgr. David Cagaš, p.Rudolf Šadibol fa Dante s.r.o., fa Orbis Net s.r.o., p. Marta Lichnovská, Mgr. Alexander Širc, L a T Parket Centrum s.r.o., p. Tomáš Filák (finanční dary), p. Jana Lerachová (sladké občerstvení – zákusky, dorty), rodiče dětí a žáků – finanční dary
 •  

P. ředitelka ZŠ Mgr. Martina Pollová nastínila další akce školy ke konci školního

roku 2009/2010 a další akce pro rok 2010/2011

 

22.6. v 8 h v knihovně – Slavnostní předávání knih v rámci projektu Kniha pro

prvňáčka

23.6. – projektový den se záchranáři a s členy Červeného kříže

24.6. návštěva u hasičů ve Frýdku – Místku (2. třída), návštěva ZUŠ Vratimov –

výstava dětí výtvarného kroužku

24.6. od 8h – 13 h proběhne sběr papíru

25.6. exkurze v Mystické mydlárně ve Vratimově

28.6. plavání (náhradní termín)

30.6. slavnostní předání vysvědčení

 

V příštím školním roce čekají žáky opět různé projekty – sportovní aktivity, velká prostorná tělocvična, žáci budoucího 5. roč. budou vydávat časopis, opět se rozjedou zájmové kroužky, personální změny pro rok 2010/2011.

 

P. místostarostka Jaroslava Bezecná představila Prázdniny pro děti v Řepištích.

Akce, kterou organizuje Obec Řepiště se koná v srpnu 2010. Na děti čeká mnoho pestrých aktivit a skvělí vedoucí. Bližší informace jsou vyvěšeny na dveřích školy.

 

Závěr, připomínky, debata.

  

 

V pondělí 3.11.2008 v 17,00 hodin se uskutečnilo I. jednání školské rady ve školním roce 2008/2009 v Osvětovém domě v Řepištích.

Program:

1. Úvod

2. Výsledky konkurzu na funkci ředitele p. o.

3. Organizace šk. roku 2008/2009 - Mgr. Martina Pollová, ředitelka p. o.

4. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

5. Zvolení nového člena školské rady za základní školu (místo Mgr. Šnajdrové)

6. Různé

 

Přítomni: Mgr. Jan Kukučka, p. Jana Nožičková, p. Hana Kopelová, p. Blanka Kukučková, p. Jaroslava Bezecná, Mgr. Martina Pavlosková, Mgr. Martina Pollová

ad1) Paní Bezecná, předsedkyně školské rady všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání.

ad2) Novou paní ředitelkou pro ZŠ a MŠ Řepiště byla p. starostou Rostislavem  Kožušníkem jmenována Mgr. Martina Pollová, která byla vybrána z pěti kandidátů.

ad3) Paní ředitelka seznámila přítomné s aktuální situací ve škole související s rekonstrukcí MŠ a ŠJ, s personálními změnami, s novými internetovými stránkami ZŠ a MŠ, s činností SRPŠ a s chystanými akcemi.

ad4) Přítomni byli seznámeni s výroční zprávou ZŠ za školní rok 2007/2008 vypracovanou Mgr. Lipinovou. Ta v závěru vyslovuje poděkování všem, kteří s ní v minulém období spolupracovali a rovněž popřála všem pracovníkům obou zařízení mnoho úspěchů v jejich práci. Děkujeme.

ad5) Za nového člena školské rady pro základní školu byla místo Mgr. Jany Šnajdrové navržena a jednohlasně zvolena Mgr. Martina Pavlosková.

ad6) V závěrečné diskuzi byly projednávány možnosti stěhování MŠ, fungování zájmových kroužků, organizace různých akcí, apod.

 
Členové školské rady

Zástupci obce Řepiště:

Jaroslava Bezecná - předseda
Mgr. Jan Kukučka

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Martina Pavosková
Jana Nožičková

Zástupci nezletilých žáků:

Ing. Jarmila Kapelová

Blanka Kukučková

Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Náplň činnosti školské rady

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny a úpravy

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava