Základní škola - Projekty
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola / Projekty

Projekty

Školní rok 2019/2020

Nadále pokračujeme v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

 

 

Pokračujeme také v projektu  Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory z Operačního programu Zaměstnanost r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Finanční prostředky tohoto programu ve výši 1 694 098,00 Kč pomáhají financovat školní družinu školní klub a jarní příměstké tábory. Konkrétně:

 

1. Delší provoz školní družiny - prodloužení do 17,00 hodin

2. Školní klub pro žáky 3. - 5. ročníku   

3.Příměstské tábory v období jarních prázdnin

 


 

Základní škola, mateřská škola i školní družina v letošním roce pokračují v realizaci projektu Šablony 2, registračního čísla  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844 a čerpání finanční dotace ve výši 1283817,00 Kč. Z těchto prostředků jsou hrazeni školní asistenti ve všech subjektech příspěvkové organizace, školní klub při ŠD se zaměřením na anglický jazyk, vzdělávání pedagogů, komunitní setkávání, besedy, doučování žáků, projektové dny v ZŠ, MŠ a ŠD, aj.

Základní škola bude i letos žádat o finanční příspěvek na dopravu na výuku plavání, vyhlásí-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy další etapu rozvojového programu.

EKOCENTRUM – Rychleby

 

 

ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

 
 Ovoce a zelenina do škol 
Základním cílem celého projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě žáků a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. V tomto projektu je naše škola zapojena již dlouhodobě. Žáci dostávají zdrama 2x týdně čerstvé ovoce nebo zeleninu.
 
 
 Mléko do škol
V tomto projektu je škola zapojena druhým rokem. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Pro letošní školní rok  byl stanoven  minimální počet dodávek produktů ve smyslu § 6 odst. 3 nařízení vlády za měsíc školního roku 2018/2019 na 2 dodávky měsíčně, přičemž každá z těchto 2 dodávek zahrnuje jednu porci konzumního mléka a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády na žáka.
 
     

Pobyt v přírodě                                                                          

Na rok 2018 jsme získali finanční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ na náš projekt: „Pobyt v přírodě ZŠ Řepiště“, který se uskuteční od 1.10.2018 – 12.10.2018 v Jeseníkách. Cena za celý pobyt, včetně dopravy, stravy, pitného režimu, ubytování a výletů činí 3050,- Kč/žáka. Tuto částku je potřeba uhradit do 25.9.2018 na účet školy 181252679/0300 do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte.

Pobyt byl pro malý zájem ze strany rodičů zrušen. Dotace nebyla čerpána.

 

 

V tomto školním roce končíme realizaci projektu Šablony ZŠ a MŠ Řepiště a plánujeme ihned navázat projektem Šablony II.

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002911

Naše škola je zapojena do projektu "Šablony ZŠ a MŠ" financovaného z EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018.

Finanční podpora celkem: 807 664,00 Kč.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 


Projekt „Správná volba“                            

Naše základní škola uspěla ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019“

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/

a získala finanční podporu v projektu Správná volba, který bude realizovat v průběhu celého školního roku. Jedná se o ucelenou řadu výukových programů, které jsou zaměřeny na prevenci negativních jevů a mají za cíl prohlubovat v žácích dovednosti, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti, navazování zdravých vztahů mimo rodinu, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty, orientovat se v mediální komunikaci.

Od září 2018 do března 2019 se tedy mohou žáci těšit na řadu zajímavých lekcí a zážitků – rozpis na stránkách školy v sekci Připravované akce. Projekt je realizován za podpory organizace Pavučina v.o.s. http://www.pavucina.net/V:\PUBLICITA\OBDOBÍ _2014+\VIZUALNI_IDENTITA\logo\OPZ_CB_cerne.jpg     Pro roky 2018 - 2022 získala ZŠ dotaci z Operačního programu Zaměstnanost  na realizaci projektu  Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory r.č. Z.03.1.51/0.0/0.0/17_077/000778. Finanční prostředky tohoto programu cílí na školní družiny, školní kluby, kroužky a dětské tábory. Jaké změny nás  čekají:

1. Delší provoz školní družiny - prodloužení do 17,00 hodin

2. Školní klub pro žáky 3. - 5. ročníku  

3.Příměstské tábory v období jarních prázdnin


Základní škola bude žádat o finanční příspěvek na dopravu na výuku plavní i v tomto školním roce, vyhlásí-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy další etapu rozvojového programu.

 
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 
logo mšmt
Základní škola získala finanční prostředky na dopravu z rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 .
 
 
Pokračujeme v realizaci projektu Šablony I. :

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony ZŠ a MŠ Řepiště

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002911

Naše škola je zapojena do projektu "Šablony ZŠ a MŠ" financovaného z EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018.

Finanční podpora celkem: 807 664,00 Kč.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
 

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony ZŠ a MŠ Řepiště

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002911

Naše škola je zapojena do projektu "Šablony ZŠ a MŠ" financovaného z EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018.

Finanční podpora celkem: 807 664,00 Kč.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 
 
 
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Název programu: Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Registrační číslo projektu: SFŽP014629/2015

Název projektu: Příroda okolo nás

V termínu 2. 11. 2015 -  8. 11. 2015 se uskutečnil pobyt 80 žáků naší školy v CHKO Jeseníky. Zde se aktivně zapojili do environmentálního programu, který pro ně zajišťovali lektoři nestátní neziskové organizace Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Finanční příspěvek na tento projekt nám poskytl Státní fond životního prostředí a to ve výši 75% celkových nákladů.

 

Naše škola je zapojena do projektu "Výzva č. 56 - ZŠ a MŠ Řepiště" financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1884. Doba realizace: 1.7.2015 - 31.12.2015.

S finanční dotací tohoto projektu realizujeme tyto klíčové aktivity

- Čtenářské dílny/zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti našich žáků.

- Zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy.

- Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
 
 

 

Naše škola je zapojena do projektu "Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů" financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Realizátor projektu: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Doba realizace: 3.10.2014 - 31.7.2015. Partneři projektu: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Jazyková škola Lingua Zlín, Mezinárodní institut Most.

Ve druhém pololetí tohoto školního roku bude do výuky anglického jazyka ve čtvrtém a pátém ročníku docházet rodilý mluvčí. Žáci ostatních ročníků se mohou s rodilými mluvčími setkat na projektovém dnu, který připravujeme na jaře, případně mimoškolní akci.

 
  • Naše základní škola se rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku. Bližší informace : dopis_snhulci_pro_Afriku.pdf
  • Hlasujte pro nej sněhuláky:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877480705629229.1073741839.661611103882858&type=1

 
  • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková oganizace je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  • Projekt Do lesa s lesníkem.Reportáž: http://www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem-v-paskove

Školní rok 2013/2014

 

informace o projektech: Naše projekty

Informace o projektu MÉDIA DO ŠKOL R.Č.: CZ.1.07I1.1.24I02.0144: publicita_pro_partnery.docx

 

Školní rok 2012/2013:

Vánočkový den

Zde - vánoční projekt 5.ročníku

Do lesa s lesníkem

 

do-lesa.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt otevři zde je určen pro děti 4. a 5. tříd základních škol, kterým budou přímo v praxi ukázány lesnické činnosti. Pozvánka na 1. projektový den

Celý program je realizován pod vedením odborníků – lesních pedagogů, ve spolupráci Nadace dřevo pro život, LČR s.p. a společností Biocel Paskov a.s..

A jak probíhal den v lese? To se dozvíte, když otevřete zde

 

Projekt - Ovoce do škol

V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol.

Žáci budou mít minimálně 1x za 14 dnů zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové nápoje a výrobky. Dle nabídky dodavatele.

Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásí prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Podpora bude poskytována na tyto produkty:

» čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé OZ, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

» balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Školní rok 2011/2012:

Veselé zoubky

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu, který je zaměřen na správnou péči o zuby a ústní dutinu dětí. A proč právě zoubky? Ačkoli se to nezdá, zubní kaz je i ve třetím tisíciletí nejrozšířenější infekční chorobou. Právě ve věku od 6 let si děti vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Tímto projektem chceme přispět k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o zoubky dobře starat. Co děti v projektu čeká?  

a.   Žáci 1. ročníku se prostřednictvím zábavně-vzdělávacího filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek seznámí se správnou péčí o zuby, správnou technikou čištění a důležitosti preventivní zubní prohlídky.  

b.    S pomocí paní učitelky každý žák 1. ročníku rozebere téma  a vyplní pracovní list.  

c.       Za tuto aktivitu dostanou žáci samolepku, kterou si mohou doma nalepit v koupelně, aby měly správný postup čištění zoubků stále před očima.  

d.      Dále je pro každého prvňáčka připraven preventivní balíček, který obsahuje: informační brožuru pro rodiče a děti,  Zubní pastu,  zubní kartáček, žvýkačky bez cukru, ústní vodu na označení zbytkového zubního plaku.  

Školící materiál tématu správné péče o zuby školních dětí a prevence vzniku zubního kazu byl vytvořen za pomoci prof. MUDr. Martiny Kukletové, CSc, zubní lékařky Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Tento projekt připravuje a realizuje společnost dm drogerie markt s.r.o.

Mediální výchova

Úspěšný projekt pokračuje třetím rokem. V letošním školním roce je  koordinátorem na naší škole paní vychovatelka Zuzana Gojová Hajská. Žáci 5.ročníku, kteří se projektu aktivně účastní, již na DDM Vratimov nedojíždí, ale pracují na kmenové škole. V květnu 2012 se chystá závěrečný Mediafest, který tříletý projekt ukončí.

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2012

Do tohoto celostátního projektu jsme se zapojili po loňské zkušenosti s touto akcí, která se uskutečňuje na podporu čtenářské gramotnosti již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková. S oběma autory se naši žáci mohli osobně setkat na besedách ve škole (s paní Fučíkovou v roce 2011 a s panem Kratochvílem v roce 2012)

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu

počátek prosince 2011

Konec příjmu přihlášek

31. 1. 2012

Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu

30. 4. 2012

Distribuce knih

2. polovina května 2012

Slavnostní ukončení projektu v Praze

1. týden v červnu 2012

Slavnostní předávání knih v regionech

do konce června 2012

Projekt EVVOLUCE

Tohoto projektu, který je financován fondem EU se účastníme jako partnerská škola. Více: www.evvoluce.cz

Ovoce do škol

V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol.

Žáci budou mít minimálně 1x za 14 dnů zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové nápoje a výrobky. Dle nabídky dodavatele.

Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásí prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Podpora bude poskytována na tyto produkty:

» čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé OZ, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

» balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.


Školní rok 2010/2011:

Mediální výchova

Pokračujeme v úspěšném a zajímavém projektu, kterýje  financovaný EU. Tohoto projektu se účastníme jako partnerská škola DDM Vratimov. Koordinátorem na naší škole je paní učitelka Konopková. Termíny jednotlivých lekcí v DDM Vratimov: 7.září, 7.října, 11.listopadu, v prosinci bude termín upřesněn - festival, 6.ledna, 3.února, 3.března, 31.března, 5.května, 2.června

                        Nakupujeme


V úterý 12. října se děti ze 3. třídy naší školy vydaly v rámci projektu NAKUPUJEME do místního obchodu, aby se samostatně naučily nejen nakupovat, ale i zacházet s penězi. Jak se jim to dařilo, můžete shlédnout na fotografiích - fotogalerie. Po návratu do školy získané vědomosti využily v matematice – tvořily slovní úlohy o svém nákupu, ve výtvarné výchově – zhotovily plakátek s účtenkou a v jazyce anglickém si zopakovaly číslovky při nakupování. Den se vydařil, děti byly spokojeny.

Školní rok 2009/2010:

Mediální výchova

Projekt financovaný EU. Tohoto projektu se účastníme jako partnerská škola DDM Vratimov. Koordinátorem na naší škole je paní učitelka Konopková.

Termíny mediální výchovy: 4.1. 8,30 - 11,30 a 5.1. 12,15-14,15, 1.2. 8,30 - 11,30 a 2.2. 12,15-14,15, 15.3. 8,30 - 11,30 a 16.3. 12,15-14,15, 19.4. 8,30 - 11,30 a 20.4. 12,15-14,15, 3.5. 8,30 - 11,30 a 4.5. 12,15-14,15, 30.5. 8,30 - 11,30 a 1.6. 12,15-14,15

Seznamte se blíže s tvorbou našich žáků na :

http://www.centrum-detske-komunikace.cz/index.php/ohlasy/78-medialni-vychova-mily-pocitaci

Příspěvek žáků 4. ročníku:            

                                     "Hurá! Máme mediální výchovu.....    
Každý měsíc netrpělivě vyhlížíme autobus před Rěpišťskou školou, který nás vozí do DDM ve Vratimově. Místo školního vyučování v něm máme hodiny mediální výchovy. Všichni se do „Domečku“ těšíme, protože v těchto hodinách vytváříme pomocí počítači a jiné mediální techniky zajímavé úkoly.

V měsíci březnu jsme se podíleli na natáčení videoklipu z imaginárního koncertu slavných zpěváků. Někdo si zkusil image makera, jiný byl DJ, další obsluhoval počítač s hudbou, někteří zpívali (snad to bylo i anglicky) na playback. Nakonec jsme měli o koncertě napsat novinovou zprávu. Naše práce byla pro nás příjemným překvapením. Tyto úkoly pro nás připravují učitelé DDM, paní Eva Bělohlavá, paní Michaela Bělohlavá, pánové Petr Macura a David Holzmann. Trpělivě nám všechno ukazují, vysvětlují a pomáhají. Děkujeme jim za to. A tak opět budeme i další měsíc netrpělivě vyhlížet autobus."

            Dětská novinářská cena 2010

Žáci 4. ročníku naší školy se letos účastní soutěže, kterou vyhlašuje Centrum dětské komunikace v DDM Vratimov ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje a Dětskou tiskovou agenturou. Soutěž je určena žákům a studentům celé ČR. Vybrané téma pro 12. ročník Dětské novinářské ceny je HANDICAP.
Soutěže se vyhlašuje v následujících kategoriích (bez učení žánru):

  1. Video

  2. Audio

  3. Písemná forma

  4. Reportážní fotografie

Vítězné práce budou veřejně prezentovány na webových stránkách, CDK Vratimov, v rámci vyhlášení a udělení Novinářského ouška a Novinářského šotka,  na výstavě fotografických prací pod názvem Kids Press Photo.

Dětská novinářská cena

Uzávěrka prací je 30. května 2010.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

A jak jsme dopadli?

 Dětská novinářská cena 2010 -výsledková listina 12. ročníku soutěže

Dětská tisková agentura, Centrum dětské komunikace Vratimov a Institut komunitního rozvoje MSK vyhlašují výsledky již 12. ročníku Dětské novinářské ceny (Novinářského šotka a Novinářského ouška), jejímž tématem letos bylo: „HANDICAP“.

I. Kategorie (1.-5. třída ZŠ)
1. cena – NOVINÁŘSKÝ ŠOTEK
4. třída ZŠ Řepiště za fotoreportáž „Jak se žije s handicapem“

2. cena – NOVINÁŘSKÉ OUŠKO
Barbora Svojanovská, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště
Za příspěvek „Handicap“

3. cena – NOVINÁŘSKÉ OUŠKO HRNÍČKOVÉ
Libor Kříž, Vratimovské Déčko, DDM Vratimov
Za článek „Co je to vlastně handicap“

II. kategorie (6.-9. třída ZŠ)
1. cena – NOVINÁŘSKÝ ŠOTEK
Lucie Lakatosová, Základní škola Bulharská 1532, Ostrava – Poruba
za příspěvek „Moje maminka“

2. cena – NOVINÁŘSKÉ OUŠKO
Daniela Mertová, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, za příspěvek „Nehoda“

3. – 4. cena – NOVINÁŘSKÉ OUŠKO HRNÍČKOVÉ Eliška Mičulková, Základní škola Josefa Valčíka 4411, Ostrava – Poruba
za článek „Handicap“ a  Jiří Svojanovský, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště za příspěvek „Handicap“

III. kategorie (střední školy)
1. cena – NOVINÁŘSKÝ ŠOTEK
Eliška Michálková, Matiční gymnázium Ostrava
za článek „Handicap – úvaha o lidské společnosti“

2. cena – NOVINÁŘSKÉ OUŠKO
Daniel Kunz, Matiční gymnázium Ostrava
za článek „Golfové handicapování“

Zvláštní ocenění:
NOVINÁŘSKÝ ŠPAČEK

Žákům 9. třídy ZŠ Komenského 668, Ostrava - Poruba za videorozhovory Žákům ZŠ Masarykovo nám. Vratimov za seriál rozhovorů s „propadlíky“

Do soutěže zasláno celkem:

31 prací (z toho 12 do fotosoutěže KIDS PRESS PHOTO, která bude hodnocena zvlášť)

Porota pracovala ve složení:
Slávek Hrzal – Dětská tisková agentura
Dana Diváková - Institut komunitního rozvoje MSK
Alice Taussiková – dramaturgyně a scénáristka
Ivana Šuláková – Syndikát novinářů Ostrava

Projekt EVVOLUCE

Tohoto projektu, který je financován fondem EU se účastníme jako partnerská škola. Více: www.evvoluce.cz

Křížem krážem Slezskou bránou s dědečkem a babičkou

Do této akce se zapojili žáci 4.ročníku. Projekt navazuje na úspěšný loňský projekt Křížem krážem Slezskou bránou. Na jeho realizaci škola spoluprácuje s DDM ve Vratimově.  Na práci našich žáků se můžete podívat na www: slezska brana2.ddmvratimov/repiste

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Do tohoto projektu jsme se zapojili ve spolupráci s knihovnou v Řepištích. Projekt zaštiťuje ÚIV a MŠMT (www.npkk.cz). Jeho cílem je rozvíjet četbu u dětí již od prvních měsíců školní docházky a vytváření základu návyku pravidelného čtení. Zahájení projektu - leden 2010, ukončení červen 2010.

Projekt - Ovoce do škol

Školní rok 2008/2009:

PROJEKT KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU

Žáci 3. a 5. ročníku se zapojili do naučného projektu Křížem krážem Slezskou bránou. Cílem je rozšíření zájmu našich žáků o geografii, historii i současnost regionu Slezská brána. Žáci se naučí spolupracovat a komunikovat se spolužáky z  daného regionu. Také si zkusí připravit rozhovory a udělat videodokumentaci mezi obyvateli obce Řepiště, kteří nám budou ochotni vyprávět o významných místech nebo událostech obce.

Žáci 5. ročníku vytvoří webové stránky, kde budou prezentovat průběh projektu, zajímavé rozhovory a různé autentické fotografie. Ostatní žáci potom všechny informace výtvarně, písemně i fotograficky zpracují na archy papíru. Součástí projektu je i umisťování schránek pomocí moderní techniky GPS. Žáci v rámci lovení schránek s různými charakteristickými předměty poznají prostředí a kraj jiných obcí (Šenov, Václavovice, Vratimov,…) Vše budeme konzultovat s organizátorem projektu (DDM Vratimov). Výsledkem bude vytvoření publikace Slezská brána – krajina mého dětství a souhrnný žákovský videodokument.

Naši žáci 3., 5. ročníku budou v září pozváni na výstavu do Vratimova, kde se sejdou všichni žáci a učitelé, kteří vytvářeli tento projekt. Žáci uvidí v souhrnném dokumentu samozřejmě i svůj videodokument, bude uspořádána přehlídka jejich výtvarných prací a fotek, vyhodnotí se lovení schránek.

Na naší škole již máme zvoleny žákovské organizátory projektu, máme již první příspěvky k projektu od žáků 3. ročníku. To je teprve začátek. Těšíme se na další přispívání k projektu, na Vaši aktivitu, milí žáci.

                                                            Za všechny učitele  Mgr. Martina Pavlosková

Naši činnost můžete sledovat na: www.expedice-repiste.websnadno.cz

 

 Jak je těžké stát se moderátorem.....

Žákům školy bylo a bude umožněno v rámci mediální výchovy vyzkoušet si, jaké je to promlouvat k lidem prostřednictvím rozhlasu. Na jednoduché zprávě o aktuálním počasí si děti ověří, že sestavit a pěkně odříkat krátký text, není tak jednoduché, jak se zdá. Mnoho z žáků také zjistilo, že jim k tomuto výkonu schází odvaha....  No, jak se to nakonec některým žákům podařilo si poslechněte a posuďte sami:

http://www.zsrepiste.estranky.cz/archiv/uploaded/1

http://www.zsrepiste.estranky.cz/archiv/uploaded/2

Další zprávičky budeme postupně zvěřejňovat.

Projekt CDK

Prohlédněte si, na čem žáci v rámci projektu Mediální výchovy pracují.
www.centrum-detske-komunikace.cz/index.php/medialni-vychova

 

 

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava