Základní škola - Základní škola
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola

Základní škola

img

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Řepiště,  příspěvkové organizace

Motivační název:  S vědomostmi za poznáním

základní škola

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Organizace školního roku:

 

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny

od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Pololetní prázdniny

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny

24. 2. - 1.3. 2020

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

(Pozn. pátek pátek 10. dubna je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)

Hlavní prázdniny

od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 • Státní svátky České republiky
 • 28. září - Den české státnosti
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
 • 10. duben - Velký pátek
 • 8. květen - Den vítězství
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní svátky:

 • 24. prosinec - Štědrý den
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční
 • 1. leden - Nový rok
 • 13. duben - Velikonoční pondělí
 • 1. květen - Svátek práce

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu


Pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Mgr. Martina Bastová, Mgr. Věra Némethová, Mgr. Anna Klosová, Mgr. Jana Šnajdrová, Zuzana Strnadlová DiS., Bc. Adéla Pollová, Bc. Kateřina Hudečková (MD), Mgr. Petra Kornášová, Jana Nožičková, Mgr. Pavlína Skybíková, Šárka Přívarová, Lenka Henychová, Bc. Lucie Švancerová, Bc. Antonie Ondřeková, Bc. Renáta Erdosová, Bc. Tereza Kornerová, Bc. Ivana Rodková, Veronika Škutová, Bc. Anna Jadrníčková, Mgr. Marie Mrógalová, Veronika Bystroňová, Mgr. Oldřiška Honsová

Nepedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Iveta Fridrichová, Pavlína Kučerová, Hedvika Nespěšná, Jiřina Bielčíková, Eva Salamonová, Pavla Šindelová, Martina Sumíková, Lucie Skotnicová, Marie Drastichová, Daniela Jakubcová, Drahomíra Fluxová, Lenka Koháryová. 

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.

23

Mgr. Jana Šnajdrová

2.

22

Mgr. Anna Klosová

3.

18

Mgr. Věra Némethová

4.

13

Mgr. Petra Kornášová

AP: Veronika Bystroňová

5.

26

Bc. Renáta Erdosová 

AP: Bc. Anna Jadrníčková, Veronika Škutová

Pedagogové bez třídnictví :

Bc. Adéla Pollová, Mgr. Martina Bastová 

Školní asistentka: Mgr. Marie Mrógalová

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0.hod.   7,00  -  7,45 hod.
1.hod.   8,00  -  8,45 hod.
2.hod.   8,55  -  9,40 hod.
3.hod.   10,00 - 10,45 hod.
4.hod.   10,55 - 11,40 hod.
5.hod.   11,50 - 12,35 hod.
6.hod.   12,45 - 13,30 hod.
7.hod.   13,40 - 14,25 hod.

Budova školy se pro žáky otvírá 20 minut před zvoněním na první vyučovací hodinu.

ZUŠ vyučuje na naší škole PHN, HN a hru na nástroj ve dnech - pondělí, středa, čtvrtek a pátek. 

 

Charakteristika školy

 • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
 • V budově školy se mimo tříd nachází i 3 oddělení školní družiny. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem.
 • Výuka tělesné výuky probíhá v prostorné školní tělocvičně v těsné  blízkosti základní školy.  Základní škola a mateřská škola se zaměřují na pohybové aktivity dětí a žáků během celého školního roku. Děti již od mateřské školy pravidelně navštěvují výuku plavání a týdenní kurzy lyžování. Žáci školy mohou navštěvovat odpolední volnočasové aktivity - badminton, sportovní hry, florball, cizí jazyk, malý badatel, keramiku. Na škole pracuje i školní klub pro žáky, činnost klubu je zaměřena - vaření, sportovní hry, tvořivé dílny, dramatický kroužek a sborový zpěv. Tyto aktivity jsou dotovány z projektu Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Více v sekci Projekty.
 • V letošním školním roce zahájil činnost školní klub  - komunikace v anglickém jazyce, který je určen pro žáky navštěvující školní družinu. Tato aktivita je dotována z projektu Šablony 2. Více v sekci Projekty.
 • V roce 2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy základní školy. Ve školním roce 2010/2011 byly dovybaveny interiéry (šatny, vstupy, školní družina), učebny (počítačová, interaktivní tabule), upravena školní zahrada (herní prvky, chodníky, sportovní a relaxační zóny), vystavěna tzv. zelená učebna v prostoru školní zahrady. V roce 2014 byla dokončena a uvedena do provozu přístavba nového oddělení mateřské školy a vybudovaná zahrada se zaměřením na ekologickou výchovu.
 • Škola  usiluje o otevřenost, úzce spolupracuje s rodinami žáků, pořádá četnou řadu zajímavých akcí, které se střetávají s kladným ohlasem veřejnosti.
 • V budově školy probíhá v odpoledních hodinách výuka ZUŠ Vratimov.
 • Základní školu navštěvuje 102 žáků v 5ti třídách, mateřskou školu navštěvuje 84 dětí  ve třech odděleních.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, ve kterém má silnou podporu, jelikož zachování  školy je jednou z priorit vedení obce.

Výchovně vzdělávací činnost

Stěžejním úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich šanci na úspěch. K dosažení tohoto cíle je potřebná i realizaci níže uvedených skutečností.

 • Všestranná podpora moderních vyučovacích metod směřujících k motivaci a aktivizaci žáků ve vyučování – netradiční formy výuky, projektové vyučování.
 • Důsledné kladné i záporné hodnocení chování žáků. Potírání šikany  i jejich náznaků, agresivity a vandalismu žáků, eliminování projevů rasismu podle stanovených pravidel. Stálé aktualizování témat školního preventivního programu tak, aby vedla k osvojení preventivních ochranných kompetencí.
 • Preferování individuálního přístupu k žákům.

Prezentace úspěchů, snah a zlepšení jednotlivců i kolektivů nejen v rámci školy. Podpora aktivit, ve kterých vynikají talentované děti. Zvyšování počtu žáků reprezentujících školu v soutěžích, olympiádách a jejich motivování k dosažení co nejlepších výsledků.

 • Snaha o udržení kvalitní výuky anglického jazyka a počítačové gramotnosti.
 • Výuka Etické výchovy od 1.ročníku
 • Podle zájmu a možností školy stále aktualizovat nabídku zájmových kroužků
 • Vytváření podmínek pro plynulý a nenásilný přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ - společně se účastnit kulturních akcí, spolupracovat na organizaci společných akcí.
 • Nabízet rodičům pobyty dětí základní i mateřské školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký kurz.

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • Obec Řepiště
 • Magistrát města Frýdku - Místku
 • Pedagogicko - psychologická poradna ve Frýdku - Místku
 • Policie ČR
 • DDM Vratimov
 • Knihovna Řepiště
 • SDH Řepiště
 • Městské kulturní středisko Vratimov
 • Český červený kříž
 • Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jíčín
 • ZUŠ Vratimov

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava