Základní škola - Základní škola
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola

Základní škola

img

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Řepiště,  příspěvkové organizace

Motivační název:  S vědomostmi za poznáním

základní škola

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny

 

sobota 23. prosinec 2017 až úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny

pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny

12. 2. - 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny

 

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

(Pozn. pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)

Hlavní prázdniny

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 • Státní svátky České republiky
 • 28. září - Den české státnosti
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
 • 14. duben - Velký pátek
 • 8. květen - Den vítězství
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní svátky:

 • 24. prosinec - Štědrý den
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční
 • 1. leden - Nový rok
 • 17. duben - Velikonoční pondělí
 • 1. květen - Svátek práce

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu


Pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Mgr. Martina Bastová, Mgr. Věra Némethová, Mgr. Anna Klosová, Mgr. Dana Málková, Mgr. Jana Šnajdrová, Zuzana Strnadlová DiS., PaedDr. Stanislava Konopková, Bc. Adéla Pollová, Jana Nožičková, Mgr. Pavlína Skybíková, Šárka Přívarová, Lenka Henychová, Bc. Lucie Švancerová, Bc. Ondřeková Antonie, Pavla Sauerstromová DiS.(nyní RD), Renáta Erdosová, Bc. Tereza Grimmová, Bc. Kateřina Hudečková, Mgr. Alena Jarošová, Mgr. Mária Bastová, Ivana Rodková, Bc. Kateřina Klimszová

Nepedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Iveta Fridrichová, Pavlína Kučerová, Hedvika Nespěšná, Jiřina Bielčíková, Eva Salamonová, Alena Václavková, Martina Sumíková, Věra Sládečková, Lucie Skotnicová, Marie Drastichová, Monika Medveďová, Dana Dvořáková 

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.

20

Mgr. Věra Némethová

2.

13

Bc. Kateřina Hudečková

AP: Bc. Tereza Grimmová

3.

27

Zuzana Strnadlová DiS.

AP: PaedDr. Stanislava Konopková, Mgr. Mária Bastová

4.

20

Mgr. Jana Šnajdrová

AP: Mgr. Alena Jarošová

5.

26

Mgr. Anna Klosová

Pedagogové bez třídnictví :

Mgr. Dana Málková - výuka Náboženství,
Bc. Adéla Pollová, Mgr. Martina Bastová 

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0.hod.   7,00  -  7,45 hod.
1.hod.   8,00  -  8,45 hod.
2.hod.   8,55  -  9,40 hod.
3.hod.   10,00 - 10,45 hod.
4.hod.   10,55 - 11,40 hod.
5.hod.   11,50 - 12,35 hod.
6.hod.   12,45 - 13,30 hod.
7.hod.   13,40 - 14,25 hod.

Budova školy se pro žáky otvírá 20 minut před zvoněním na první vyučovací hodinu.

Výuka nepoviného předmětu Náboženství probíhá v pátek od 12,45; pobočka ZUŠ vyučuje  PHN, HN a hru na nástroj ve dnech - pondělí, středa, čtvrtek a pátek. 

 

Charakteristika školy

 • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
 • V budově školy se mimo tříd nachází i 3 oddělení školní družiny a odborná PC učebna. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem.
 • Výuka tělesné výuky probíhá v nově vybudované školní tělocvičně v těsné  blízkosti základní školy. Žáci od 2. ročníku mají navýšenu dotaci tělesné výchovy na 3 hodiny týdně. Základní škola a mateřská škola se zaměřují na pohybové aktivity dětí a žáků během celého školního roku. Děti již od mateřské školy pravidelně navštěvují výuku plavání a týdenní kurzy lyžování. Na škole působí kroužek sportovní gymnastiky. Žáci školy mohou navštěvovat odpolední volnočasové aktivity - badminton, sportovní hry, tanec, florball.
 • Ve školním roce 2009/2010 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy základní školy. Ve školním roce 2010/2011 byly dovybaveny interiéry (šatny, vstupy, školní družina), učebny (počítačová, interaktivní tabule), upravena školní zahrada (herní prvky, chodníky, sportovní a relaxační zóny), vystavěna tzv. zelená učebna v prostoru školní zahrady. V roce 2014 byla dokončena a uvedena do provozu přístavba nového oddělení mateřské školy a vybudovaná zahrada se zaměřením na ekologickou výchovu.
 • Škola  usiluje o otevřenost, úzce spolupracuje s rodinami žáků, pořádá četnou řadu zajímavých akcí, které se střetávají s kladným ohlasem veřejnosti.
 • Na škole je vyučován nepovinný předmět Náboženství a pracují zde zájmové kroužky – cizí jazyk, pohybový, počítačový a keramický.
 • V budově školy probíhá v odpoledních hodinách výuka ZUŠ Vratimov.
 • Základní školu navštěvuje 106 žáků v 5ti třídách, mateřskou školu navštěvuje 84 dětí  ve třech odděleních.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, ve kterém má silnou podporu, jelikož zachování  školy je jednou z priorit vedení obce.

Výchovně vzdělávací činnost

Stěžejním úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich šanci na úspěch. K dosažení tohoto cíle je potřebná i realizaci níže uvedených skutečností.

 • Všestranná podpora moderních vyučovacích metod směřujících k motivaci a aktivizaci žáků ve vyučování – netradiční formy výuky, projektové vyučování.
 • Důsledné kladné i záporné hodnocení chování žáků. Potírání šikany  i jejich náznaků, agresivity a vandalismu žáků, eliminování projevů rasismu podle stanovených pravidel. Stálé aktualizování témat školního preventivního programu tak, aby vedla k osvojení preventivních ochranných kompetencí.
 • Preferování individuálního přístupu k žákům.

Prezentace úspěchů, snah a zlepšení jednotlivců i kolektivů nejen v rámci školy. Podpora aktivit, ve kterých vynikají talentované děti. Zvyšování počtu žáků reprezentujících školu v soutěžích, olympiádách a jejich motivování k dosažení co nejlepších výsledků.

 • Snaha o udržení kvalitní výuky anglického jazyka a počítačové gramotnosti.
 • Podle zájmu a možností školy stále aktualizovat nabídku zájmových kroužků
 • Vytváření podmínek pro plynulý a nenásilný přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ - společně se účastnit kulturních akcí, spolupracovat na organizaci společných akcí.
 • Nabízet rodičům pobyty dětí základní i mateřské školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký kurz.

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • Obec Řepiště
 • Magistrát města Frýdku - Místku
 • Pedagogicko - psychologická poradna ve Frýdku - Místku
 • Policie ČR
 • DDM Vratimov
 • Knihovna Řepiště
 • SDH Řepiště
 • Městské kulturní středisko Vratimov
 • Český červený kříž
 • Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jíčín
 • ZUŠ Vratimov

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek